Δράσεις Διαβούλευσης

Η διαβούλευση δεν είναι μια άγονη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, αλλά μια εμπειρία μάθησης & ενηλικίωσης, που έχει στόχο να δημιουργήσει κάτι νέο και χρήσιμο, όπως πχ μια αναπτυξιακή στρατηγική.

 Η εμπειρία δείχνει ότι στα σύνθετα προβλήματα δεν υπάρχουν “λύσεις” προφανείς, απλές στη διατύπωση και εύκολες στην εφαρμογή τους. Τουναντίον, οι μόνες πραγματικές και βιώσιμες λύσεις είναι αυτές που περνούν μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων, που έχουν και λόγο και ευθύνη να συνθέσουν τις πολλές και διαφορετικές οπτικές και επιθυμίες τους. Έτσι, η διαβούλευση είναι ταυτόχρονα μέσο και σκοπός, διεργασία και αποτέλεσμα, εργαλείο και προϊόν.

 

Στόχοι

Οι δράσεις διαβούλευσης αποσκοπούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση:
– του ελλείμματος κοινής γλώσσας και νοήματος που εμποδίζει την επικοινωνία ανάμεσα στους συντελεστές μιας κοινωνίας
– των αδυναμιών της κλασσικής προσέγγισης («ορθολογισμός εμπειρογνωμόνων») στη σχεδίαση και εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών και
– του ελλείμματος κοινωνικής συμμετοχής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Η επιτυχία των στόχων αυτών συνδέεται με:
– την αποτύπωση των τρόπων αντίληψης και συμπεριφοράς των κατοίκων και ενεργών συντελεστών κάποιων περιοχών και την ανάδειξη των βαθύτερων αξιών και κινήτρων τους,
– την έκφραση πολλαπλών οπτικών και ερμηνειών γύρω από κρίσιμα ζητήματα, που επιτρέπει την αίσθηση συμμετοχής όλων στη τελική σύνθεση – λύση και
– την αξιοποίηση της υπάρχουσας αλλά διαφεύγουσας συλλογικής εμπειρίας και γνώσης.

 

Μέθοδοι & τεχνικές

Εκτός από τις παραδοσιακές μορφές διαβούλευσης (πάνελ, φόρουμ, κλπ), η TETRAS χρησιμοποιεί ορισμένες διεθνώς καταξιωμένες μεθοδολογίες, που στοχεύουν στην ανάδυση των βαθύτερων αιτιών & λύσεων.  Ανάμεσά τους είναι και οι ακόλουθες, που χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τα άλλα εργαλεία μας:

 

Open Space Technology

μέθοδος διεξαγωγής συναντήσεων γύρω από ένα σαφές ζήτημα, στη βάση της αυτό-οργάνωσης: οι συμμετέχοντες δημιουργούν την ατζέντα, τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης.

 

World Café

μέθοδος διαλόγου, όπου οι άνθρωποι συζητούν γύρω από κάποιο ζήτημα που τους ενδιαφέρει, διευκολύνουν τη διάχυση γνώσης και ιδεών γύρω από αυτό και διερευνούν τις δυνατότητες δράσης.

 

Cynefin framework

μοντέλο για την διεξαγωγή εργαστηρίων δημιουργίας συναντίληψης και λήψης αποφάσεων για σύνθετα προβλήματα, με τη λογική της γεωμετρικής νοηματοδότησης.

 

Κύκλοι αφηγήσεων

συγκεντρώσεις για την παραγωγή και καταγραφή σύντομων ιστοριών γύρω από ένα ζήτημα ή συμβάν. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για ανταλλαγή εμπειριών και ανάδυση κοινού νοήματος μεταξύ μιας ομάδας.

 

On line δημοσκοπήσεις

Γίνονται γύρω από ζητήματα που έχουν ήδη αναδυθεί και στοχεύουν σε ποσοτικά ευρήματα και καταγραφή διαφορών ανάμεσα σε επιλεγμένες ομάδες . Προϋποθέσεις η ύπαρξη κατάλληλου δείγματος και η χρήση κατάλληλου ερευνητικού εργαλείου – στην δική μας περίπτωση είναι ο Prognostis.