Για ΟΤΑ

Η TETRAS παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες με ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Αν και η πρόσφατη μεταρρύθμιση στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν καταλυτική, η ερμηνεία των στόχων της διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στους διάφορους συντελεστές της. Έτσι, η συναντίληψη και η συνέργεια παραμένουν ακόμη μεγάλα ζητούμενα. Από την άλλη, το γνωστό, αλλά παλαιωμένο μοτίβο “συγκεντρωτισμός + δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία + μη συμμετοχή” εμποδίζει ή παραμορφώνει οτιδήποτε καινούργιο. Ως αποτέλεσμα, στρατηγικές επιλογές εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις, ‘κολλάνε’ ή προκαλούν απρόβλεπτες συγκρούσεις και τελικά αποσύρονται.

Η TETRAS μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Εστιάζουμε την προσοχή στους κρίσιμους και αστάθμητους παράγοντες, που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την επιτυχία μιας αλλαγής και σε συνεργασία με πρωτοπόρα πανεπιστήμια και διεθνή ερευνητικά κέντρα, παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 • Αποτυπώνουμε τις βαθύτερες αντιλήψεις, αξίες και συνήθειες, που καθορίζουν την στάση των ανθρώπων.
 • Μορφοποιούμε μια νέα γλώσσα επικοινωνίας, εύληπτη, κοινά κατανοητή και χρηστική από όλους.
 • Συνθέτουμε τις διεθνείς πρακτικές με τις τοπικές ιδιαιτερότητες για την χάραξη βιώσιμων στρατηγικών, συμβατών με τα βαθύτερα χαρακτηριστικά των ΟΤΑ.
 • Διερευνούμε σενάρια και εμπλουτίζουμε σχέδια αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε ασφαλές (fail safe) περιβάλλον.
 • Θέτουμε τις βάσεις για την δημιουργία ενός εύχρηστου και αυτοτροφοδοτούμενου δικτύου γνώσης, που ανταλλάσσει πληροφορίες ανάμεσα σε θεσμικούς φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.

Πατήστε στη φωτογραφία και κατεβάστε το έντυπο για να ενημερωθείτε για :

– ένα νέο δρόμο αειφόρου ανάπτυξης για την περιοχή σας,

– ένα νέο και αποτελεσματικό τρόπο συμμετοχής των συμπολιτών σας

– ένα νέο δημοτικό οργανισμό με γνώσεις, ικανότητες και λύσεις.

 

 

Μερικά από τα καινοτομικά έργα που προωθούμε στους ΟΤΑ:

 • Δράσεις Διαβούλευσης και Ανοικτής Δημοκρατίας (εισροή)
 • Δημόσια Διαβούλευση Πολιτών
 • Μέτρηση ικανοποίησης πολιτών
 • Συλλογή εμπειρίας και γνώσης τοπικών παραγόντων, φορέων και πολιτών
 • Σχεδίαση Βιώσιμων Παρεμβάσεων (εκροή)
 • Σχεδίαση & αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
 • Συμβατότητα επιμέρους παρεμβάσεων με κεντρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό
 • Ανάδειξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών περιοχών και ήπια ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
 • Σχέδια υποστήριξης των νέων (επιχειρηματικότητα, επαγγελματικά προσόντα κλπ)